A- A A+

АркА

брой 7, януари 2007 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева-Цъган

Рисунки: Наталия Гордон, Екатерина Мужановска

Снимки: Анна Швед, Иван Добринов

В броя са използвани м. др. снимки на художествени творби на Адам Вални.

Благодарим за предоставянето им!

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”

Pin It

 

Драги Читатели!

 

 

 

 

 

     Ако животът е пътешествие, то най-важ­ното нещо в него е изборът на пътя.

     На хората, които страдат заради за­ви­си­мост­та – собствената или на близките си – пред­ла­га­ме път към здрав, трезвен живот. Това е път на духовно развитие. Той е из­проб­ван от много възстановили се хора метод за по-добър живот и е до­ста по-ефи­ка­сен от такива начини за справяне с проблема като упражняване на аскеза, са­мот­но отшелничество, бягство от алкохол или нар­ко­тици в някакво фанатично бо­рич­кане със самия себе си, или – още повече – безнадеждни опити за възвръщане на контрол върху химическото вещество или обсе­сивното по­ве­де­ние.

     Духовната програма на 12-те Стъпки на Анонимните алкохолици, при­спо­со­бена също към други зависимости, е нашият пътепоказател. Взаимопомощта и професионалната терапия, консултациите, мотивирането, предотвратяването на рецидиви, стремежът към подобряване качеството на живота и функцио­ни­ра­не­то на цялото семейство – това са пътечки, съединяващи се в един път, който се опитваме да предоставим на хората, търсещи помощ във връзка с проблема на зависимостта.

     12-те Стъпки са програма на хиляди групи за взаимопомощ по целия свят, а ка­то философия и основа се явяват също главен елемент на повечето ефикасни про­фе­сионални програми за лечение на зависимостите. Mногогодишният ни опит показва, че най-добрата формула за нашите пациенти е сътрудничеството, съдействието и взаимното допълване на професионалната помощ и взаимо­по­мощ­та. Най-опасни и най-вредни за пациентите са съперничеството и борбата по­между тези две на­пра­вления, които имат всъщност еднакви цели и еднакви ценности, а се различават само по обсега на действията и методологията. В име­то на това съдействие в този брой по­соч­ваме примери за действия, идеи и на­чи­на­ния, служещи за въз­ста­новяването на зависимите хора, техните семейства и всички, които търсят помощ във връзка със зависимостта.

 

Ева Войдилло-Ошатинска

директор на Регионалната програма “Alcohol& Drug

на Фондация “Стефан Батори”

 

Скъпи Приятели!

 

     Влизането на България в Европейския съюз (честито, драги съ-европейци!) със сигурност рано или късно (пожелаваме ви да е възможно най-рано!) ще ре­зо­нира и вър­ху системните решения за справяне с проблемите на зависимостите в страната. То­ва е добра прогноза не само за хората, страдащи заради алкохола или други пси­хоактивни вещества и техните изтормозени семейства. Тази пер­спектива дава също шанс на АА и други движения за взаимопомощ да намерят най-после офи­циал­но признание и съответно автономно място в новата система, както стана в много дру­ги държави. Няма начин в България да не се изгради една цялостна система за ре­ша­ване на проблемите свързани с алкохола и наркотиците на различни нива – като ле­че­ние, профилактика, обучение. И няма начин – незави­симо от това, кои терапевтични на­правления ще преобладават в лечебните за­ве­дения – да не се разбере тогава по­тен­циалът на АА, АН, Ал-Анон и др. за под­по­магане на възстановяването на трез­ве­ещи­те зависими. Защото дори в най-бо­га­ти­те държави няма такава система на здра­ве­о­пазване, която да е в състояние да осигури на клиентите си обгрижване за дълги го­дини – а всички знаем, че възста­новяването от зависимостта е именно многогодишен процес. Тук групите за вза­имопомощ и Програмата на 12-те Стъпки са чудесна, ефи­касна и – което не е за пренебрегване от една млада европейска държава – евтина въз­можност, която си струва да се предостави на гражданите (такива идеи вече се за­раждат на бъл­гар­ска почва, говори за това един от текстовете в броя)... Дано тези предсказания да се сбъднат, приемете ги като новогодишните ни пожелания, заедно със статия­та на Ева Войдилло “Да благоприятстваме на щастието”.

     В този брой “АркА” ще намерите обаче много доказателства, че положител­ните про­мени в областта на помагане на зависими и съзависими хора в България вече от­давна са започнали и продължават все по-устремено. Много ярко сви­де­телства за то­ва фактът, че преводните текстове в броя са по-малко от всякога, че за всеки по­ре­ден брой получаваме все повече ваши материали, отразяващи ва­ша­та работа и по­сти­жения. Предлагаме ви нова рубрика “Представяме...”, в която по­казваме реално дей­ства­щи и проверени вече форми на помощ. В рубриката “Прочетено в нет@” може да ви­дите колко бързо и успеш­но се развива вир­ту­ал­на­та взаимопомощ; в тра­ди­цион­на­та част “Направо от сбирка” пак ще прочетете въл­нуващи исто­рии на хора, които с личния си опит до­казват, че винаги има шанс с помощта на АА да сменим кошмара на ал­ко­хо­лизма с един нов, пъл­но­ценен живот. Оптимисти­чен е също фактът, че в спи­съка на българските гру­пи за взаимопомощ се по­я­вя­ват нови групи. От преводите ви препоръчваме спе­циал­но интересното интервю за “кръс­то­сани” зави­си­мости (вто­ра­та му част ще намерите в след­ва­щия брой) и от­къ­си от книгата на Виктор Ошатински “Рехаб”, която все­ки момент ще излезе на български език в превод на на­шия приятел и сътрудник Васко Петров.

     Благодарим много на всички, които съдействаха за въз­никването на този брой и както винаги ви пожелава­ме една (и не само една!) щастлива, ползотворна, суха Нова година.

 

Анна Швед

редактор на българското издание на “АркА”

 

  

Pin It

Страница 1 от 40