Възможности за лечение на зависимости

в България

 

      Предлагаме ви различни възможности за лечение на ал­ко­хо­ли­зъм и наркомания в България. Въпреки че се постарахме да пред­ста­вим максимален брой възможност, списъкът ни не претендира да е на­пълно изчерпателен.

  

  • Програма „Солидарност”

 

     „Солидарност” е програма за рехабилитация и ресоциа­ли­за­ция на зависими, основаваща се на модела „терапевтична общност”. Това е отворена, нерезидентска програма – хората, които идват за ре­ха­би­литация, остават в Центъра между 9 и 17 ч. всеки работен ден. През то­ва време те участват в различни ателиета, дискусионни, обучителни и терапевтични групи, споделяйки затрудненията, до които ги е довела употребата, търсейки алтернативи на зависимостта.

     Програмата е свободна от наркотици и насилие, тоест тя предлага защитена среда, в която не се консумира, малка група от хора с еднакъв проблем, които се учат да си помагат взаимно, да се приемат такива, каквито са, да се разбират и говорят за своите нужди. Тук, въпреки страховете, че няма да се справят, клиентите получават от гру­пата и екипа приемане, подкрепа, съдействие при решаване на житейски ситуации и обучение в социални умения.

     Програмата е доброволна – в нея се влиза по желание и всеки е свободен да напусне по собствено съгласие. Оптималната про­дъл­жи­тел­ност е 10 месеца. Програмата е гъвкава – стремежът е тя да от­го­варя на очакванията на клиентите и към тях се подходожда инди­ви­дуално според всяка заявка. Програмата на „Солидарност” е в съ­ответ­ствие със стандартите на Националната стратегия за борба с нар­ко­ти­ци­те и съвременния световен опит. Тя има становище за Добра Прак­ти­ка от Националния Център по Наркомании, както и лиценз за со­циал­на работа от Министерството на Труда и Социалната Политика. Програмата се супервизира от една от най-опитните и модерни про­гра­ми – Тремполин – Белгия (www.trempoline.be), както и от На­цио­налния Център по Наркомании, което гарантира нейната устой­чивост.

     Срещи за консултиране, информиране, подкрепа и първичен кон­такт са възможни при предварителна уговорка с членовете на еки­па на „Солидарност”:

     Дневен Център „Солидарност”, Рехабилитационна програма

     Тел./Факс: 02/ 971 99 20, e-mail: info@solidarnost-bg.org

 

  • Информационен център „Посланици на на­деж­дата”

 

     От 2006 година в град София функционира Информационен център „Посланици на надеждата” за зависими и техните близки. Дейността на центъра е ориентирана към хората със зависимости и техните близки. Информационният център работи всяка събота от 9 до 12 часа, ул. „Църноок” 3.

     Неговата дейност допълва дейността, която извършва Дневен цен­тър за рехабилитация на зависими „Солидарност”, като попу­ля­ри­зи­ра програмата му, информира хора, които търсят път за въз­ста­но­вя­ване за видовете програми в България, насочва към подходящата форма на лечение и рехабилитация. Екипът на Инфоцентъра „По­сла­ници на надеждата” предлага запознаване с реха­би­ли­та­ционната програма на „Солидарност”, консултация на живо и по телефона, ориен­тация към детокс.

     Телефонзаконтакти: 02/971 10 96, 02/963 07 17

     E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

  •  Православeн център за духовно обгрижва­не на наркозависими

 

     Православният център за духовно обгрижване на наркоза­ви­си­ми е единствена по рода си организация в България, която денонощно обгрижва наркозависими младежи и използва православна методика в ра­ботата си. Използваната православна методика в течение на ня­кол­ко години се е превърнала в ценна духовна практика на обгриж­ва­не на за­висими младежи. Центърът осъществява всекидневна те­рен­на ра­бо­та, която до този момент постига невероятни и категорични резултати. Обгрижването на наркозависимите в Центъра не се състои „просто в пре­одоляването на зависимостта”, а в цялостна православна под­го­тов­ка за по-висш християнски живот.

     ПЦДОН (Православен център за духовно обгрижване на нар­ко­зависими) Св. Боян Енравота Първомъченик Български– храм Св. Цар Борис І, гр. Варна, кв. Аспарухово

     ул. Места№ 38 а, тел.: 052/37 06 35

     отец Георги, отец Добромир

 

  • Терапевтична общностНово Начало

 

     Терапевтичната общност „Ново начало” е център, базиран на те­рапевтичните общества за рехабилитация на зависими, и е част от дей­ностите на Фондация „Посоки 2005”, осъществяваща дейност в об­ществена полза, работеща със становище за добра практика. В екипа взи­мат участие психолози, терапевти, социални работници, кон­сул­тан­ти с личен опит и консултант-психиатър.

     Процесът включва няколко етапа: Първи етап – програма в с. Буново – 9 месеца, базирана на мо­дел на терапевтичните общества (може да се ползва и информация от сайта на европейската федерация на терапевтичните общности – EFTC). Това е най-главната и най-важна фаза в лечението. Струк­ту­рата и дейността в първа фаза са проектирани да водят зависимите личности към разбиране на основ­ни­те причини за тяхната злоупотреба и да мотивира към пълната про­мя­на на тяхното поведение и предходен начин на живот. В терапевтична среда бившите активно зависими се учат даразвиват доверие и от­го­вор­ност в себе си и за другите, да се справят със стреса и трудностите по нов и кон­струк­тивен начин. Като метод за постигане на техните цели общността приема определени правила и принципа на вза­и­мо­по­мощта– всеки член на групата се учи да помага на себе си с под­кре­пата на другите. Необходимо условие за успешното възстановяване е и индивидуалното активно участие в процеса.

     Втори етап– Център за ресоциализация– 5-7 месеца. След за­вършване на терапевтичната програма, участниците продължават своето лечение  във фазата на реинтеграция и социална активация. През тази фаза главната цел на всеки участник е да достигне функ­цио­ниране като равен член на обществото.

Основен акцент е превенция на рецидив, изграждане на устой­чиви модели на неупотреба, като за целта се провеждат интензивни терапевтични сесии по 4 часа на ден в рамките на работната седмица.

     Паралелна подкрепяща програма за родители и близки. Уча­стието на семейството и близките на зависимия в процеса на неговото лечение е позитивен фактор за постигане на терапевтичен резултат. В град София в Дневния център „Ново Начало” се провеждат ежесед­мич­ни групи за родители, както и с техните близки (деца, роднини и т.н.), които са със същата продължителност, както и фазите на лечение на зависимия.

     Телефон:0 887 811 890