АркА


№ 5, март 2005

 

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ!

 

     Поздравявам приятелите от България по слу­чай издаване на "Арка" № 5.

     Радвам се, че получаваме от вас все повече писма, статии, стихотворения, в които се съдър­жа вашият опит, знания и готовност за помагане на хората, страдащи от проблемите на зависи­мостта и съзависимостта. Вярвам, че тази по­мощ, също и чрез посредничеството на "Арка", ще стига до все по-голям брой хора, които се нуждаят от нея.

     Наближава 10-летието на нашата Регионална програма, благодарение на която можем също и в България да водим обу­чения и да каним вашите терапевти, консултанти и други специалисти на семинари и стажове в Полша.

     Да си пожелаем и занапред добро сътрудничество, взаимна подкрепа и разбирателство.

 

Ева Войдилло-Ошятинска

Директор на Регионалната

програма

"Alcohol & Drug