A- A A+
Pin It

 

АркА


№ 5, март 2005

 

ДРАГИ ЧИТАТЕЛИ!

 

     Поздравявам приятелите от България по слу­чай издаване на "Арка" № 5.

     Радвам се, че получаваме от вас все повече писма, статии, стихотворения, в които се съдър­жа вашият опит, знания и готовност за помагане на хората, страдащи от проблемите на зависи­мостта и съзависимостта. Вярвам, че тази по­мощ, също и чрез посредничеството на "Арка", ще стига до все по-голям брой хора, които се нуждаят от нея.

     Наближава 10-летието на нашата Регионална програма, благодарение на която можем също и в България да водим обу­чения и да каним вашите терапевти, консултанти и други специалисти на семинари и стажове в Полша.

     Да си пожелаем и занапред добро сътрудничество, взаимна подкрепа и разбирателство.

 

Ева Войдилло-Ошятинска

Директор на Регионалната

програма

"Alcohol & Drug

 

 

Pin It

АркА, брой 5, март 2005 г.

АркА

брой 5, март 2005 г.

Редакция и превод: Анна Швед

Коректор: Йорданка Илиева

Художник: Клаудиуш Маселевски

Снимки: Анна Швед

Графично оформление и предпечатна подготовка: Анна Швед

БЮЛЕТИН НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
“АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ”
НА ФОНДАЦИЯ “СТЕФАН БАТОРИ”

Издателят разрешава препечатването на нашите статии с молба за поместване на следната забележка:

“Препечатано от списание “АРКА”, издавано в рамките на Регионалната програма “Alcohol & Drug” на Фондация Стефан Батори.”